Get Adobe Flash player

Algemene Voorwaarden, Bisi Consultancy, d.d. 21-3-2011

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BISI CONSULTANCY

 

Artikel 1   Algemeen

1.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Bisi Consultancy en Opdrachtgever.

1.2       Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk door middel van een schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst.

1.3       De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4       Indien enig beding nietig of vernietigbaar zou zijn, dan blijven de overige bedingen in stand en zal het desbetreffende beding in overleg door partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel als mogelijk benadert.

 

Artikel 2   Offertes

2.1     Alle door Bisi Consultancy gedane offertes zijn geldig tot 1 maand na uitgifte.

2.2     Tussen Bisi Consultancy een Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, indien Opdrachtgever de offerte heeft ondertekend en Bisi Consultancy de ondertekende offerte retour heeft ontvangen.

 

Artikel 3   Uitvoering van de overeenkomst

3.1     Bisi Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bisi Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bisi Consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bisi Consultancy worden verstrekt, juist en volledig zijn.

3.4     Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bisi Consultancy worden verstrekt, dan heeft Bisi Consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5     Bisi Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bisi Consultancy is uitgegaan van door Opdrachtgever of derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

3.6     Indien schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Bisi Consultancy gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4   Vergoeding

4.1     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reis- verblijfkosten en overige additionele (on)kosten.

4.2     Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bisi Consultancy exclusief BTW, reis en verblijfkosten.

4.3     Indien Bisi Consultancy met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Bisi Consultancy niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, indien zich omstandigheden voordoen die een verhoging rechtvaardigt.

4.4     Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving daarvan aan Bisi Consultancy.

 

Artikel 5   Wijziging van de overeenkomst

5.1     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bisi Consultancy zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3     Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bisi Consultancy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Opdrachtgever is gehouden de overschrijding aan Bisi Consultancy te voldoen.

5.4     In afwijking van hetgeen is bepaald in 5.3, zal Bisi Consultancy geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Bisi Consultancy kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6   Geheimhouding

6.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

Artikel 7   Intellectueel eigendomsrecht

7.1     Alle intellectuele eigendomsrechten die (zijn) ontstaan inzake de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bisi Consultancy, berusten uitsluitend bij Bisi Consultancy.

7.2     Alle door Bisi Consultancy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bisi Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

7.3     Bisi Consultancy behoudt haar tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8   Opzegging overeenkomst

8.1     Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenkomen.

8.2     In geval van tussentijdse opzegging heeft Bisi Consultancy naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

 

Artikel 9   Ontbinding van de overeenkomst

9.1     Bisi Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a.    Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.    Na het sluiten van de overeenkomst Bisi Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;

c.     Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever, dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verstrekt, dan wel failliet wordt verklaard.

9.2     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bisi Consultancy op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bisi Consultancy de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.3     Indien Bisi Consultancy tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Reclame

10.1   Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Bisi Consultancy te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Bisi Consultancy te worden gemeld.

10.2   Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

10.3   Bij niet tijdige reclamering komt het vorderingsrecht van Opdrachtgever te vervallen.

10.4   Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Bisi Consultancy binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen.

10.5   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bisi Consultancy, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

10.6   De verjaringstermijn van alle vorderingen van Opdrachtgever (na het moment waarop deze hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn) bedraagt één jaar.   

 

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden

11.1   Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. De factuurtermijn is een fatale termijn. Facturatie geschiedt na elke laatste dag van de maand.

11.2   Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening vermeld op de factuur.

11.3   Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur tijdige te betalen, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.4   Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste        € 150,00 per factuur bedragen. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1   Bisi Consultancy is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).

12.2   Bisi Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.

12.3   De aansprakelijkheid van Bisi Consultancy is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Bisi Consultancy wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

12.4   Voor schade waarvoor de door Bisi Consultancy afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte beperkt tot het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

12.5   Opdrachtgever vrijwaart Bisi Consultancy voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1   Op alle rechtsverhoudingen tussen Bisi Consultancy en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2   Uitsluitend de rechtbank te Den Haag is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.